ŞÜKRÜOĞLU FİLTRE OTOMOTİV PETROL ÜRÜNLERİ İN. SAN. VE DIŞ TİC. LTD.  ŞTİ.  ÇALIŞAN ADAYLARINA YÖNELİK 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE AYDINLATMA METNİ


A. Veri Sorumlusunun Kimliği


07.04.2016 tarihinde 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" (Bundan böyle kısaca “Kanun” olarak anılacaktır.) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun kapsamında ŞÜKRÜOĞLU FİLTRE OTOMOTİV PETROL ÜRÜNLERİ İN. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. (Bundan böyle kısaca “ŞİRKET” olarak anılacaktır.) “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. İşbu bilgilendirme, ŞİRKET’in Kanun kapsamında çalışan adaylarına yönelik aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır.


İşbu Aydınlatma Metni gerekli olduğu durumlarda ŞİRKET tarafından güncellenecek ve güncel hali yayımlanacaktır.


B. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği


Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, aşağıdaki durumlarda KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir;

 • Çalışan Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi,
 • KVKK’nda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla.


C. İşlenen Kişisel Verileriniz


Yukarıda bahsi geçen amaçlarla toplanan kişisel verileriniz;

 • Kimlik bilgileriniz: Ad-Soyad, Medeni Hali, Askerlik Durumu, Ehliyet Bilgisi, İmza
 • İletişim bilgileriniz: Telefon, Adres
 • Mesleki Deneyim: Öğrenim bilgileri, iş tecrübeleri.


Kanunların emredici hükümleri gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, çalışan adaylarının bilgilerinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu bilgileri ŞİRKET’e iletmeleri gerekmektedir. ŞİRKET, hiçbir koşulda sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz.


D. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


İşlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydı ile yalnızca yurtiçinde


 • Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla, Kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak (kanunen açık rıza alınması gerekli olmayan durumlar hariç olmak kaydı ile) ve kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.


E. Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi


ŞİRKET, Çalışan Adaylarının verilerini KVKK gereğince, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla veri kayıt sisteminin parçası olması kaydıyla otomatik olmayan yollarla kanuna uygun olarak toplamakta ve KVKK 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlemektedir.


Kişisel verileriniz iş başvurusu yaparken doldurduğunuz form vasıtasıyla otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.


Kişisel verileriniz, veri sorumlusunun ve görevlendirdiği kişilerin güvenliğinde, saklanmaktadır.


ŞİRKET tarafından toplanan kişisel verileriniz işbu aydınlatma metninin B bendinde yer alan amaçlarla, bir sözleşmenin kurulması için veri işlemenin zorunlu olması ve veri sorumlusunun meşru menfaati, hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.


F. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi


Kişisel verileriniz, işe alınmamanız halinde yeni açılacak pozisyonlarda tarafınıza teklif yapılabilmesi için başvuru tarihinizden itibaren 2 (iki) yıl boyunca, işe alınmanız halinde ise özlük dosyanızda iş akdiniz devam ettiği sürece, iş akdiniz sona erdiğinde ise sona erme tarihinden itibaren 10 (on) yıl boyunca yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz ŞİRKET tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir. Kanunen işlenmesi gereken veriler haricindeki kişisel verilerin işlenmesi için verdiğiniz izni her zaman geri alabilirsiniz


G. Veri Sahibinin Hakları


Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre ŞİRKET’in Pirinççi Mahallesi Pirinççi Köy Yolu Sokağı, No:51/1 Eyüpsultan/İstanbul adresine yazılı olarak gönderebilirsiniz. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.


Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun,


bulunması zorunlu olup, varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin başvurusuna, başvuru yapılan elektronik postaya cevap verme suretiyle dönüş yapılacaktır.


Obtenir un contact